HÅLLBAR
VERKSAMHET!

Skapa mervärden och bidra till en hållbar samhällsutveckling

Malmaföretagen ska skapa mervärden för sina kunder, medleverantörer, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För att uppnå detta krävs en sund och god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang.

Malmaföretagen arbetar aktivt och proaktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och ömsesidiga relationer.

Inom Malmaföretagen gäller som grundkrav att vi alltid följer internationella konventioner och nationella lagar när det gäller diskriminering vid anställning och yrkesutövning, korruption, mänskliga rättigheter, tvångs- eller barnarbete.

Ständig fokus på
miljö & kvalitet

Miljöpolicy

Malma Distribution följer BDX-Företagens kvalitets- och miljöledningssystem, se www.bdx.se

Vår policy är att vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser samt förutsättningar arbeta för:

  • att minska miljöpåverkan från våra fordon
  • att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
  • att ständigt beakta frågorna runt farligt gods
  • att bevaka och följa samhällets krav, aktuell miljölagstiftning och våra kunders krav
© Copyright 2021 - Malma Distribution